Open Access Book
Open Access Book image

Studielivskvalitet


Author: Hilde Damsgaard
Source: Directory of Open Access Books
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
ISBN: 9788215032313||9788215031354
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs Image

Share

Description
Denne boken fremhever kvalitet i høyere utdanning som et flerdimensjonalt og flerstemt fenomen. Bokens omdreiningspunkt er begrepet studielivskvalitet. Det er etablert på basis av en kvalitativ studie om studenters erfaringer med og opplevelse av kvalitet i det studiet de er en del av. Begrepet studielivskvalitet er et supplement til kvalitet forstått som målbarhet, nytte og effektivitet. Det består av de fem dimensjonene struktur, mestring, aktivitet, relasjon og transformasjon, forkortet til akronymet SMART. Studentene legger vekt på struktur og forutsigbarhet, samt krav og forventninger som er klare. De er opptatt av betydningen av mestringserfaringer og mestringstillit samt aktiviteter som fremmer dialog og samarbeid om læring. De understreker betydningen av relasjoner som gjør at de føler seg sett og tatt alvorlig. Gjennom studiet utvikler studentene seg både faglig og personlig, de erfarer en transformasjon. Sentralt i boken er refleksjoner rundt studentenes erfaringer, vilkårene for god studielivskvalitet og utfordringer knyttet til den rådende forståelsen av kvalitet i dagens høyere utdanning.