Open Access Book
Open Access Book image

Vi kan lykkes i realfag


Author: Trude Nilsen, Ole Kristian Bergem, Hege Kaarstein
Source: Directory of Open Access Books
Publisher: Scandinavian University Press (Universitetsforlaget)
ISBN: 9788215027982||9788215027999
Creative Commons Attribution-ShareAlike Image

Share

Description
TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) er en internasjonal komparativ undersøkelse som måler elevenes kompetanse i matematikk og naturfag. TIMSS gjennomføres både på barnetrinnet og på ungdomstrinnet. Gjennom spørreskjemaer til rektorer, lærere, elever og foresatte (bare på barnetrinnet) samles det inn informasjon om elevenes læringskontekst. Dette gjør det mulig å undersøke sammenhenger mellom bakgrunnsfaktorer og elevenes læringsutbytte. Denne boka inneholder analyser av data fra TIMSS 2015-undersø-kelsen. Norge deltok med elever fra 4., 5., 8. og 9. trinn. I analysene som presenteres i denne boka, belyses blant annet følgende: Er det fortsatt en positiv utvikling i norske elevers prestasjoner i realfag? Hvordan presterer norske elever i matematikk og naturfag sammenliknet med elever i de andre nordiske landene? Hvordan kan undervisningskvalitet måles, og hvordan er sammenhengen mellom lærernes undervisningskvalitet og elevenes læringsutbytte? Hva karakteriserer norske realfagslæreres kompetanse? Hvilke sammenhenger finnes mellom lærerkompetanse, undervisningskvalitet og elevenes læringsutbytte? Hvilken betydning har lekser og lærernes faglige kompetanse for likeverd i skolen? Hvilke aspekter ved skolemiljøet har betydning for elevenes læringsutbytte? Ole Kristian Bergem, Hege Kaarstein og Trude Nilsen ved ILS (Institutt for lærerutdanning og skoleforskning) ved Universitetet i Oslo er redaktører av boka. Øvrige bidragsytere er Sigrid Blömeke og Ronny Scherer fra CEMO (Centre for Educational Measurement, UiO) og Merethe Frøyland fra Naturfagsenteret.