Open Access Book
Open Access Book image

Morfologie: příručka k povinnému předmětu bakalářského studia oboru ČJL


Author: Robert Adam
Source: Directory of Open Access Books
Publisher: Karolinum Press
ISBN: 9788024628004
Creative Commons Attribution Image

Share

Description
Obsahem příručky Morfologie je víceméně ucelený popis funkčního tvarosloví současné (zejména spisovné) češtiny; formální morfologii se věnuje jen obecně, neuvádí paradigmata jednotlivých ohýbacích typů ani popisy nepravidelností ve flexi. V oblasti morfologických kategorií volí spíše formální než sémantický přístup. Do značné míry vychází z obvyklého pojetí morfologie češtiny, tak jak je obsaženo v běžně dostupných mluvnicích a kompendiích (Mluvnice češtiny 2, Encyklopedický slovník češtiny, Příruční mluvnice češtiny a Čeština – řeč a jazyk). Tato příručka má charakter vysokoškolské učebnice; je určena posluchačům povinné přednášky z morfologie, která je součástí studijního plánu bakalářského oboru český jazyk a literatura na FF UK v Praze. This handbook, Morphology, presents a relatively comprehensive description of the functional morphology of contemporary (mainly standard) Czech. Formal morphology is covered only on a general level, without presenting paradigms of inflected types and descriptions of inflection irregularities. As concerns morphological categories, it favours a more formal approach as opposed to a semantic one. To a considerable extent, it is based on the common concept of the morphology of Czech as it is explained in available grammar books and compendia (Mluvnice češtiny 2 [Czech Grammar 2], Encyklopedický slovník češtiny [Encyclopaedia of Czech], Příruční mluvnice češtiny [Handbook of Czech Grammar] and Čeština – řeč a jazyk [Czech – the Speech and Language]). This handbook is a university course book; it is intended for the students of the mandatory morphology class which is included in the bachelor level Czech language and literature programme at the Faculty of Arts, Charles University in Prague.