Open Access Book
Open Access Book image

Die waarheidsweg Dhammapada


Author: S. Krüger, J.
Source: Directory of Open Access Books
Publisher: AOSIS
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Image

Share

Description
This book aims to contribute to the understanding of Early Buddhism, specifically the Dhammapada (one of the great classical religious scriptures of the world) in its historical setting, namely India in the third to fifth centuries BCE, comprising a unique linguistic, religious and socio-cultural setting. It further aims to contribute to the hermeneutics of bridging the historical gap of two and a half millennia between ancient India and contemporary society and to bridge the gaps between various cultures (African, Western, Indian) and religions, mainly theistic religions (specifically Christianity) and Buddhism in contemporary society. The central foci of this interest are the crucial issues of the existence of God and life after death. The book further investigates the possibility of a metaphysical mystical model, embarked on by myself over some decades. Lastly, it explores the field of a translation strategy from classical metaphysical and religious texts, in this case into Afrikaans, which is a relatively new medium in this field, with unique challenges. Regarding research methodology, the book utilised the historical critical method of explaining the content of the Dhammapada, taking into account its context. It further used the method (derived from phenomenology) of understanding the subjective intentionality structure of the original author(s), going back to the Buddha as well as the method of tendentional interpretation, extrapolating the intentionality structure to a metaphysical-mystical model of religious ‘peace’. It entails a first-hand study of the text in the original language, as well as of extensive secondary literature on the aspects noted above. The book contributes to scholarship by unfolding the history and language of this Buddhist text, revealing the structure of its conceptual edifice, the specific style of its communication of its message and the ultimate goal of this system. It makes a case for the relevance of this ancient system of thought across various divides. It also makes a case for the relevance of an inclusive metaphysical mystical theory of all human systems of ultimate meaning and confirms work done in this regard by the author while offering a translation of the text, regarded as excellent by peers. The target audience of the book is envisaged as three concentric circles. The centre target consists of scholars in one or more of the fields of Pāli and Buddhist studies, theology, comparative religious studies and philosophy. Secondly, the text is aimed at readers with a wide education and cultural interest but not necessarily trained in any of the fields mentioned above. Thirdly, and more peripherally, the book intends being of value to the general public where inter-religious understanding and dialogue is of great significance on a global scale and of particular relevance to South African society.||Hierdie boek wil ’n bydrae lewer tot die begrip van die vroeë Boeddhisme, spesifiek van die Dhammapada (een van die groot klassieke religieuse geskrifte van die wêreld) in die historiese konteks daarvan, naamlik Indië in die derde tot vyfde eeue VAJ, met ’n unieke taalkundige, religieuse en sosio-kulturele Sitz im Leben. Dit is ook gerig op die hermeneutiek van brug bou oor die historiese gaping van twee en ’n half millennia tussen antieke Indië en die huidige samelewing en op brug bou oor die gapings tussen verskeie kulture (Afrika, die Weste, Indië) en religieë, veral die teïstiese religieë (met name die Christendom) en die Boeddhisme in die huidige samelewing. Die sentrale fokuspunte van hierdie belangstelling is die wesenlike probleem-areas van die bestaan van God en die lewe na die dood. Die boek het ook ten doel ’n verdere toetsing van die moontlikheid van ’n metafisies mistieke model waarmee die outeur al ’n paar dekades lank besig is en ’n verdere verkenning van ’n strategie van vertaling uit klassieke metafisiese en religieuse tekste, in hierdie geval in Afrikaans, wat ’n betreklik nuwe medium op hierdie terrein is, wat unieke uitdagings bied. Wat navorsingsmetodologie betref, het die boek gebruik gemaak van die histories kritiese metode van verklaring van die inhoud van die Dhammapada met verwysing na die konteks daarvan. Dit steun ook op die metode (aan die fenomenologie ontleen) van die verstaan van die subjektiewe intensionaliteitstruktuur van die oorspronklik outeur(s) daarvan, uiteindelik teruggaande op die Boeddha en die metode van tendensionele vertolking, waarvolgens die intensionele struktuur geëkstrapoleer word tot ’n metafisies mistieke model van religieuse ‘vrede’. Laastens behels die boek ’n eerstehandse bestudering van die teks in die oorspronklike taal, sowel as uitgebreide sekondêre literatuur oor die aspekte hierbo. Die boek ontvou die geskiedenis en taal van hierdie Boeddhistiese teks en bring die struktuur van die stel sentrale konseptuele begrippe, die kommunikasiestyl van die boodskap en die uiteindelike doel van die stelsel aan die lig. Dit toon die relevansie van hierdie antieke denkstelsel bo-oor verskeie skeidingsfaktore aan asook die relevansie van ’n insluitende metafisies mistieke teorie van alle stelsels van uiteindelike menslike betekenistoekenning en bevestig die werk wat in hierdie verband deur die skrywer gedoen is. Laastens lewer hierdie boek ’n akademiese bydrae deurdat dit ’n vertaling van die teks bied wat deur eweknieë as uitstekend bestempel word. Die teikenlesers word as drie konsentriese sirkels voorgestel. Eerstens is daar die binne groep wat bestaan uit kenners op een of meer van die terreine van Pāli en Boeddhistiese studies, teologie, vergelykende godsdienswetenskap en filosofie. Tweedens is die boek gerig op lesers met ’n gevorderde opleiding, maar nie noodwendig op die terreine hierbo genoem nie, en met ’n breë kulturele belangstelling en derdens is die boek bedoel as waardevol vir lesers uit die algemene publiek, waar interreligieuse begrip en dialoog van groot belang is op ’n wêreldskaal, asook van besondere relevansie vir die Suid-Afrikaanse samelewing. Die outeur verklaar dat die manuskrip die uitkoms van oorspronklike navorsing deur homself is, en dat geen deel geplagieer of elders gepubliseer is nie.