Open Access Book
Open Access Book image

Pragmatika: studijní příručka


Author: Lucie Saicová Římalová
Source: Directory of Open Access Books
Publisher: Karolinum Press
ISBN: 9788024628455
Creative Commons Attribution Image

Share

Description
Vymezení pojmu pragmatika, lingvistická pragmatika či pragmalingvistika je ve svých základech poněkud rozporné: existuje množství rozmanitých definic. Nicméně jevy, které bývají pod tyto termíny zahrnovány, patří k zásadním otázkám, tématům a problémům spojeným s komunikací a s užíváním jazyka a zájem o jejich zkoumání v lingvistice stále narůstá. Jako uživatelé jazyka máme s jevy zkoumanými v rámci pragmatiky každodenní zkušenost, jejich dobré zvládnutí nám usnadňuje komunikaci, naopak potíže v dané oblasti mohou snadno vést k nedorozumění či konfliktům. Ovládnutí pragmatiky bývá jednou z nejobtížnějších oblastí při učení se cizímu jazyku a též bývá náročné tuto problematiku někoho prakticky učit. Pochopení pragmatických témat tak může být přínosné nejen z hlediska teoretického, ale může mít i výrazně pozitivní praktické důsledky. The delimitation of the notion of pragmatics, linguistic pragmatics or pragmalinguistics is rather contradictory in its basis: there are many different definitions. However, the phenomena that are normally included in this term constitute fundamental questions, themes and issues related to communication and the use of language; interest in their examination in linguistics has been growing. Being language users, we have everyday experience with the phenomena examined by pragmatics, their mastery facilitates communication, while difficulties in this area may easily lead to misunderstandings or conflicts. Mastering pragmatics is one of the most difficult areas when learning a foreign language and it is also very difficult to teach this practically. Understanding pragmatic topics can be beneficial not only theoretically, but it can have very positive practical consequences.